Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne *

Składki za miesiące styczeń – grudzień 2016 r.

Rodzaj składki konto Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne **
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

 772,96 zł

 713,35 zł

Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
288,95 zł  288,95 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
59,61 zł  59,61 zł

* dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2433 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2016)

** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,80% właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – informacje na stronie NFZ.

Wyjaśnienia
Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek na poszczególne ubezpieczenia od 1 stycznia 1999 r. wynosi:
 • ubezpieczenie emerytalne
19,52% podstawy wymiaru
 • ubezpieczenia rentowe
– od 1.01.1999 r. do 30.06.2007 r.
13,00% podstawy wymiaru
– od 1.07.2007 r. do 31.12.2007 r.
10,00% podstawy wymiaru
– od 1 stycznia 2008 r.
6,00% podstawy wymiaru
   – od 1 lutego 2012 r. 8,00% podstawy wymiaru
 • ubezpieczenie chorobowe
2,45% podstawy wymiaru
 • ubezpieczenie wypadkowe:
– od 1.01.1999 r. do 31.12.2002 r.
1,62% podstawy wymiaru
– od 1.01.2003 r. do 31.03.2006 r.
od 0,97% do 3,86%podstawy wymiaru
– od 1.04.2006 r. do 31.03.2007 r.
od 0,90% do 3,60%podstawy wymiaru
– od 1.04.2007 r. do 31.03.2009 r.
od 0,67% do 3,60%podstawy wymiaru
– od 1.04.2009 r. do 31.03.2012 r.
od 0,67% do 3,33%podstawy wymiaru
   – od 1.04.2012 r. do 31.03.2015 r.  od 0,67% do 3,86%podstawy wymiaru
   – od 1.04.2015 r. do 31.03.2017 r.  od 0,40% do 3,60%podstawy wymiaru
Począwszy od roku składkowego rozpoczynającego się od 1.04.2006 r., stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek, którzy byli zobowiązani i przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe jest ustalona przez Zakład. O jej wysokości Zakład zobowiązany jest powiadomić płatników w terminie do 20 kwietnia danego roku.
 • Składka na Fundusz Pracy od 1 stycznia 1999 r. wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
 • Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od 1 stycznia 2006 r. wynosi 0,10% podstawy wymiaru.
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2007 r. wynosi 9,00%podstawy wymiaru.

I. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2016 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 555 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2016 r.).

Za styczeń – grudzień 2016 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

 • 108,34 zł
(tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne
 • 44,40 zł
(tj. 8%) na ubezpieczenia rentowe
 • 13,60 zł
(tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe
 •  9,99 zł
(tj. 1,80%) na ubezpieczenie wypadkowe
– przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą
działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego
nie więcej niż 9 osób
 • ubezpieczenie zdrowotne –  patrz niżej

II.  Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, tj.: 

 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych nie wymienionych w punkcie I,
 • twórcy i artyści,
 • osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 • osoby prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich  zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

oraz

osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tych osób w 2016 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2433 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy na dany rok kalendarzowy).

Za styczeń – grudzień 2016 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

 • 474,92 zł
(tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne
 • 194,64 zł
(tj. 8%) na ubezpieczenia rentowe
 • 59,61 zł
(tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe
 •  43,79
(tj. 1,80%) na ubezpieczenie wypadkowe
– przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą
działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego
nie więcej niż 9 osób
 • ubezpieczenie zdrowotne   W 2016 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wymienionych w pkt. I i II stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3210,60 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2015 r., włącznie z wypłatami z zysku). Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2016 r., począwszy od składek należnych od dnia 1 stycznia 2016 r., nie może być niższa niż: 288,95 zł (tj. 9,00% podstawy wymiaru)
 • Fundusz Pracy

Składka na Fundusz Pracy w 2016 r. nie może być niższa niż:

 • 59,61 zł (tj. 2,45%)

W okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla osób wymienionych w pkt. I i II nie może przekraczać miesięcznie kwoty 10137,50 zł (tj. 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy na dany rok kalendarzowy).

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 nr 167, poz. 1322), o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym Zakład powiadamia do 20 kwietnia danego roku płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne lata kalendarzowe.
Pozostali płatnicy składek zobowiązani są do samodzielnego ustalenia stopy procentowej składki na ten rok składkowy, tj.:

 • płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy nie mieli obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe, zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy, ustalają stopę procentową składki na to ubezpieczenie w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należą,
 • płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy, ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 50 % najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres roku składkowego, który zgodnie z art. 2 pkt 8 ww. ustawy, obejmuje okres od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku.

Szczegółowe zasady ustalania wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (w tym zasady ustalania liczby ubezpieczonych) zawiera poradnik„Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe”. Poradnik w formie papierowej dostępny jest w Oddziałach ZUS, które udzielają również pomocy przy ustalaniu wysokości składki.

Ograniczenie podstawy wymiaru składek

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2016 r. – 121 650 zł.

Terminy rozliczania i opłacania składek

Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach:

 • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
 • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
 • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.